مقدمه ای بر آکوستیک

مقدمه ای بر آکوستیک

آکوستیک به معنای دانش اصوات، ایجاد، پخش، انتقال و کنترل صدا می باشد. از این علم برای برقراری آرامش در منازل و محیط های کاری میتوان بهره گرفت. همینطور جهت افزایش کیفیت صدا در استودیوهای ضبط صدا استفاده می شود.